- Privacyverklaring

José van de Pas Pedicure, gevestigd aan de Gasstraat 33, 5041AL, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: https://www.paspedicure.nl
Adres: Gasstraat 33, 5041AL, Tilburg
Telefoon: 013 535 78 81

José van de Pas is de Functionaris Gegevensbescherming van José van de Pas Pedicure zij is te bereiken via info@paspedicure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
José van de Pas Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Van onze cliënten:
- Adres (Afdeling)
- Titel
- Voorletters
- Voornaam
- Achternaam
- Geboortedatum
- Datum overleiden
- Product (behandeling soort)
- Eventuele aandoening (diabeet of reuma)
- Eventuele wensen voor behandeling
- Handtekening
- Behandeling Datum
- Behandeling Opmerking

Contactpersoon of Bewindvoerder
- Relatie tot cliënt
- Titel
- Voornaam
- Achternaam
- Straatnaam
- Huisnummer
- Postcode
- Stad
- Land
- Telefoon
- Email
- Handtekening

Rekeninghouder
- IBAN
- Naam 
- Handtekening 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
José van de Pas Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- José van de Pas Pedicure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
José van de Pas Pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van José van de Pas Pedicure) tussen zit. José van de Pas Pedicure gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
José van de Pas Pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maximale bewaartermijn
Klantgegevens
7 jaar na beëindiging samenwerking

Contactgegevens ontvangen via formulieren op onze website
2 jaar na beantwoorden van uw vraag

Contactgegevens ontvangen via e-mail
7 jaar na beantwoorden van uw vraag.

Contactgegevens ontvangen via nieuwsbrief inschrijving
Zolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.


Delen van persoonsgegevens met derden
José van de Pas Pedicure verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. José van de Pas Pedicure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
José van de Pas Pedicure gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door José van de Pas Pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paspedicure.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

José van de Pas Pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
José van de Pas Pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@paspedicure.nl