- Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van José van de Pas pedicure

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen José van de Pas pedicure en een cliënt waarop José van de Pas pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen José van de Pas pedicure
José van de Pas pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. José van de Pas pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uurvoorafgaande aan de afspraak aan José van de Pas pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag José van de Pas pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag José van de Pas pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

José van de Pas pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Als er tussen behandelingen een periode zit van meer dan negentig dagen, dan zal de tweede behandeling weer gezien worden als eerste behandeling. 

4. Betaling
José van de Pas pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen op het aanmeldformulier. 

Op de gemelde prijzen is geen btw van toepassing. José van de Pas pedicure vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De betaling van de behandeling zal via automatische incasso verwerkt worden.

5. Personeel in de praktijk
José van de Pas pedicure heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien José van de Pas pedicure dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet José van de Pas pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan José van de Pas pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

José van de Pas pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. José van de Pas pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Bekijk hier de uitgebreide privacy verklaring

7. Geheimhouding
José van de Pas pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, José van de Pas pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
José van de Pas pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat José van de Pas pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

José van de Pas pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging & diefstal
José van de Pas pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. José van de Pas pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan José van de Pas pedicure.

José van de Pas pedicure zal zo spoedig mogelijk adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal José van de Pas pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien José van de Pas pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft José van de Pas pedicure het recht de cliënt te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen José van de Pas pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van hettot stand komen van de overeenkomst.